მულტილინგვურ მასწავლებელთა მომზადების პროგრამის შექმნა და დანერგვა საქართველოს და უკრაინის უნივერსიტეტებში