აღნიშნული კურსის მიზანია სტუდენტმა

  • გააცნობიეროს განათლების თანამედროვე ხედვებისა და თეორიების   ძირითადი  არსი და მათი კავშირი სასწავლო პროცესთან;
  •  გაიაზროს სწავლისა და სწავლების პროცესის   კონცეპტუალური ჩარჩო და  დინამიკა;
  • გაიცნოს წამყვანი საგანანმანათლებლო პარადიგმები, განათლების თეორიები და მათი როლო საგანმანათლებლო პლატფორმისა და პოლიტიკის შექმნაში;
  • გაიაზროს სასკოლო კურიკულუმის მნიშვნელობა, მისი ტიპები  და განვითარების  ციკლი;
  • გაეცნოს სწავლა-სწავლების პროცესის დაგეგმვის, რეალიზებისა, შეფასებისა და ანალიზის სპეციფიკას;

8544280