კურსის მიზანია მომავალ მასწავლებლებს და განათლების სფეროს მუშაკებს გააცნოს და შეასწავლოს  სხვადასხვა მულტიმედია საშუალებების გამოყენება სწავლება-სწავლის პროცესში. კურსის დიდი ნაწილი ეთმობა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) შესწავლასა და გამოყენებას საგანმანათლებლო მიზნებისათვის.

აღნიშნული კურსის მიზანია სტუდენტმა

  • გააცნობიეროს განათლების თანამედროვე ხედვებისა და თეორიების   ძირითადი  არსი და მათი კავშირი სასწავლო პროცესთან;
  •  გაიაზროს სწავლისა და სწავლების პროცესის   კონცეპტუალური ჩარჩო და  დინამიკა;
  • გაიცნოს წამყვანი საგანანმანათლებლო პარადიგმები, განათლების თეორიები და მათი როლო საგანმანათლებლო პლატფორმისა და პოლიტიკის შექმნაში;
  • გაიაზროს სასკოლო კურიკულუმის მნიშვნელობა, მისი ტიპები  და განვითარების  ციკლი;
  • გაეცნოს სწავლა-სწავლების პროცესის დაგეგმვის, რეალიზებისა, შეფასებისა და ანალიზის სპეციფიკას;

This course is devoted to the field of education and teaching processes (English language teaching). On closer inspection, how to teach English for specific purposes. The materials, that are important for MA students of teachers' education for the chosen course  are available here.

Students are able to download, get acquainted with new theories, share opinions and analyse different approaches of teaching English virtually.

This course is designed for MA students in Teacher Education with the specialty of EFL Teacher