კურსის მიზანია სტუდენტმა გააცნობიეროს სწავლა-სწავლების პროცესის თეორიული/მეთოდოლოგიური საფუძვლებისა (ფილოსოფიის, განათლების, განვითარებისა და სწავლის თეორიები) და  პედაგოგიური პროცესის წარმართვისთვის აუცილებელი პრაქტიკული/დიდაქტიკური/მეთოდიკური ხერხების  ურთიერთგანპირობებულობა, რათა შეძლოს შეგნებულად წარმართოს სწავლა/სწავლების პროცესი,  მიზანმიმართულად გამოიყენოს სწავლა/სწავლების შესაბამისი/ადეკვატური ფორმატი, კრიტიკულად გაიაზროს სწავლის და განათლების თეორიების პრაქტიკაში განხორციელების უპირატესობები და ნიუანსები.

           კურსის მიზანია მომავალმა პედაგოგებმა შეიძინონ:

  • ისტორიულ წყაროებზე მუშაობის  ცოდნა და გამოცდილება;
  • სასწავლო პროცესში ისტორიული წყაროების ადეკვატური გამოყენების უნარ-ჩვევები. 

       

8857224