სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

კურსის მიზანიასტუდენტებმა გამოიმუშავონ სააზროვნო უნარები, საბაზისო სამოქალაქო ჩვევები და განწყობა-დამოკიდებულებები, რაც ხელს შეუწყობს მათ ინფორმირებულ და პასუხისმგებლობით აღჭურვილ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, კურსი ორიენტირებულია როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავებაზე, ისე მის პრაქტიკაში რეალიზებაზე

9097640