გთხოვთ, აირჩიოთ სწავლების საფეხური, შესაბამისი მიმართულება და დარეგისტრირდეთ სასწავლო კურსებზე

E-learning.tsu.ge-ზე Moodle-ის პლატფორმაზე მუშაობის ინსტრუქცია

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/Moodle-student-Tutorial-SPS-2020.pdf

LMS-ის ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის 

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/Lms%20instruqcia.pdf

Zoom-ის ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის