კურსი განკუთვნილია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტების სადოქტორო სემინარების, სამეცნიერო-კვლევითი პროექტებისა და დისერტაციების ასატვირთად.