კურსი განკუთვნილია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტების საბაკალავრო ნაშრომების ასატვირთად. 

კურსი განკუთვნილია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტების სადოქტორო სემინარების, სამეცნიერო-კვლევითი პროექტებისა და დისერტაციების ასატვირთად. 

8871872