სასწავლო პროგრამა – ,,ფრანგული რომანის პოეტიკა’’, შეისწავლის რომანის პოეტიკის საკითხებს თანამედროვე ფრანგი  მწერლების (პრუსტი, კოკტო, ჟიდი, სელინი, დიურასი, მონტერლანი, იურსენალი, გრაკი, ტურნიე, ბიუტორი...) ნაწარმოებების მაგალითზე. სწავლების დროს, ყურადღება მიექცევა პოეტიკის ზოგად საკითხებს. შესწავლილი იქნება რომანის კომპოზიციური თავისებურებები; ტექსტის სტრუქტურის, დიეგესისის, პერსონაჟების, პარატექსტის მნიშვნელობა; ანალიზისის დროს გამოყენებული იქნება კვლევის თანამედროვე მეთოდები 

8562200