კურსის მიზანია, სტუდენტები დეტალურად გაეცნონ და შეისწავლონ თვითრეგულირების მექანიზმები, მისი სამართლებრივი საფუძვლები და პრაქტიკული ფუნქციონირების გზები.

 

გაიაზრონ საყოველთაოდ აღიარებული ეთიკური ნორმები, როგორც პროფესიის განუყოფელი ნაწილის აუცილებლობა და თვითრეგულირების, როგორც ამ ნორმების დაცვის კონტროლისა და აღსრულების მექანიზმის საჭიროება.

სასწავლო კურსის მიზანია მეოცე საუკუნის ფილოსოფიურ-ესთეტიკური მიმდინარეობების - მოდერნიზმი, ავანგარდიზმი, პოსტმოდერნიზმი - არსისა და ძირითადი მახასიათებლების წარმოჩენა, ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანი კულტურის რაგვარობის ანალიზი. ევროპულ კულტურულ პროცესებთან კონტექსტში გაანალიზებულია საბჭოთა გამოცდილების ფორმებიც, როგორც იმ პერიოდის ევროპული კულტურის ანტაგონისტური ინვარიანტი; ასევე საუკუნის დასასრულის პოსტსაბჭოთა კულტურული სივრცის ნიშნები და ორიენტირები.

9012320