კურსი წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის სამშვიდობო ოპერაციების არსის/კონცეფციის, იურიდიული საფუძვლებისა და პრაქტიკის სიღრმისეულ მიმოხილვას. კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს სამშვიდობო ოპერაციებისა და სახელმწიფოს აღმშენებლობის პრაქტიკისა და პროცესის შესახებ ფართო ინფორმაცია ისტორიული, პოლიტიკური, იურიდიული გარემოებების გათვალისწინებით.

სტუდენტი, რომელიც გაივლის ამ კურსს, მიიღებს ფუნდამენტურ ცოდნას პოსტ-კონფლიქტურ სიტუაციებში გაეროს სამშვიდობო მისიების სხვადსხვა ტიპების (ძალისმიერი სამშვიდობო ოპერაციები, მშვიდობის შენარჩუნების მისია, სახელმწიფოს აღშენებლობის მისია და სხვა), მათ შორის კონცეპტუალური და იურიდიული განსხვავებების შესახებ. მიიღებენ ცოდნას როგორც გაეროს ასევე რეგიონული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული სამშვიდობო მისიების შესახებ. ასევე, გაეცნობიან სხვადასხვა მისიის განხორციელებისას დაგროვილი ისტორიული გამოცდილების და მიღწევების, ისევე როგორც საერთაშორისო პოლიტიკაში კონფლიქტების დარეგულირების კუთხით ჯერ კიდევ არსებული გადაუჭრელი გამოწვევების შესახებ.

ეს არის მე-2 ლექციის ბმული:

https://drive.google.com/file/d/1niU6oJf-kyTVw3Aft2Cy_C_pl8eP5U6A/view?usp=sharing

დავალება: სასწავლო კურსის თავიდან "სახელმწიფო" (ფაილი ატვირთულია წინა კვირას) შევარჩიოთ ერთი საკითხი და მასზე მოვამზადოთ მოკლე პრეზენტაცია. 

9175728