პროგრამის ხელმძღვანელი: ნატა ყაზახაშვილი, MD PHD,
თსუ ასოცირებული, პროფესორი, 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი