პროგრამის ხელმძღვანელი: ნატა ყაზახაშვილი, MD PHD,
თსუ ასოცირებული, პროფესორი, 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი

სასწავლო კურსის მიზანია მაგისტრანტებმა მიიღონ ცოდნა ძირითადი ბიოეთიკური პრობლემების შესახებ (მათ შორის სიცოცხლის საწყისთან და დასასრულთან დაკავშირებული საკითხების და სხვ) და კვლევის ეთიკის შესახებ.

8523208