კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს და გამოუმუშავოს  პრაქტიკული და თეორიული ჩვევები და უნარები:  ბავშვის ორგანიზმის განვითარების კანონზომიერებების მნიშვნელობა-ანატომო-ფიზიოლოგიური თავისებურებები ასაკობრივ ჭრილში; . თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტების ინტეგრაცია; 

 “მტკიცებითი მედიცინის Evidence Based Medicine” ინფორმაციულიტექნოლოგიისსწავლება-პედიატრიული ასპექტები

  1. ავადმყოფი ბავშვის გამოკვლევის მეთოდები, მისი თავისებურებები მუცლადყოფნის პერიოდიდან მაზარდობამდე: 
  2. დაავადების სიმპტომების და კლინიკური ნიშნების განვითარების დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა
  3. განახორციელონ ანამნეზის დეტალური შეკრება, ჩაატარონ პაციენტის გასინჯვა
  4. დაამყარონ პაციენტთან, მის მშობლებთან და ოჯახის წევრებთან ეფექტური კომუნიკაცია.