პედიატრიაში ლექცია -13.04.2020  11.00 სთ; ლექტორი პროფ. რუსუდან ქარსელაძე (Zoom   ID 695-146-215)

სემინარი/პრაქტიკული მეცადინეობა  (https://e-learning.tsu.ge/enrol/index.php?id=2662 )

"დ" ჯგუფი -  პროფესორი რუსუდან ქარსელაძე,  მობ. 595385544;  

"ე" ჯგუფი - ასოც. პროფ. ქეთევან ბარაბაძე,      მობ. 593282420;

"ვ" ჯგუფი -  პედაგოგი, ასოცირებული პროფესორი ლია ჟორჟოლიანი; მობ. 599974730

პედიატრიის კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს და გამოუმუშავოს  პრაქტიკული და თეორიული ჩვევები და უნარები

1 ბავშვის ორგანიზმის განვითარების კანონზომიერებების მნიშვნელობა-ანატომო-ფიზიოლოგიური თავისებურებები ასაკობრივ ჭრილში

2. ბავშვთა დაავადებების მიზეზები, დიაგნოსტიკის მეთოდები, მკურნალობისა და პროფილაქტი-კის პრინციპები.

 3. თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტების ინტეგრაცია;  “მტკიცებითი მედიცინის Evidence Based Medicine” ინფორმაციულიტექნოლოგიისსწავლება-პედიატრიული ასპექტები

  1. ავადმყოფი ბავშვის გამოკვლევის მეთოდები, მისი თავისებურებები მუცლადყოფნის პერიოდიდან მაზარდობამდე: ანამნეზის შეკრების მეთოდოლოგია, დედის ანამნეზის შეკრების თავისებურება, ფიზიკალური მონაცემების   კვლევის მეთოდების  (ინსპექცია, პალპაცია, აუსკულტაცია, პერკუსია) ჩატარების ტექნიკა და მნიშვნელობა. 
  2. ინსტრუმენტურ-ლაბორატორიულიმეთოდებისმნიშვნელობა, მათისაჭიროებისგანსაზღვრადამიღებულიშედეგებისინტერპრეტაცია
  3. დაავადების სიმპტომების და კლინიკური ნიშნების განვითარების დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა
  4. განახორციელონ ანამნეზის დეტალური შეკრება, ჩაატარონ პაციენტის გასინჯვა
  5. დაამყარონ პაციენტთან, მის მშობლებთან და ოჯახის წევრებთან ეფექტური კომუნიკაცია.

მიიღონ პაციენტის გასინჯვაზე, გამოკვლევასა და მკურნალობაზე ინფორმაციული თანხმობა