ქართული ენის პრაქტიკული კურსი 1 (სამაგისტრო პროგრამა: თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა)

ქართული ენის პრაქტიკული კურსი N2 ისწავლება სამაგისტრო პროგრამაზე „თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა“ (I მოდული: დარგობრივი თარგმანი, ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი; II მოდული: ფართო პროფილის თარგმანი (გერმანული//რუსული ენები).
მოიცავს ქართული ენის მართლწერისა და მართლმეტყველების საკითხებს.