ქართული ენის პრაქტიკული კურსი №1 ისწავლება სამაგისტრო პროგრამაზე „თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა“ (I მოდული: დარგობრივი თარგმანი, ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი; II მოდული: ფართო პროფილის თარგმანი (გერმანული//რუსული ენები).
მოიცავს ქართული ენის მართლწერისა და მართლმეტყველების საკითხების პირველ ნაწილს.

ქართული ენის პრაქტიკული კურსი №2 ისწავლება სამაგისტრო პროგრამაზე „თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა“ (I მოდული: დარგობრივი თარგმანი, ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი; II მოდული: ფართო პროფილის თარგმანი (გერმანული//რუსული ენები).
მოიცავს ქართული ენის მართლწერისა და მართლმეტყველების საკითხებს (მეორე ნაწილს).