• ლეკიაშვილი ა., არაბული ენა. _ თბ., 1977
• წერეთელი გ., შუა აზიის არაბული დიალექტები, ენიმკის მოამბე, ტ. I, თბ., 1937. [295 _ 307]
• წერეთელი გ., არაბული ქრესტომათია ლექსიკონითურთ, _ თბ., 2000.
• Андроникашвили М. О., Некоторые вопросы класса имен в трактате Аз-Заджажи „Ал-Джумал”, Семитская филология, Т., 1987. [11-20]
• Ахвледиани В.Г., Бухарский арабский диалект. Т., 1985.
• Гранде Б. М., Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. М., 1963.
• Завадовский Ю. Н., Арабские диалекы Магриба. М., 1962.
• Завадовский Ю. Н., Туниский диалект арабског оязыка. М., 1979.
• Звегинцев В. А., История арабского языкознания. М., 1958.
• Мишкуров Э. Н., Алжирский диалект арабског оязыка. М., 1982.
• Семенов Д. В., Синтаксис современного арабского литературного языка. М., 1941.
• Шарбатов Г. Ш., Современный арабский язык. М., 1979.
• Шарбатов Г. Ш., Проблема соотношения арабского литературного языка и современных диалектов. Семитские языки, М., ИВЛ. 1965. [55-66]
• Юшманов Н. В., Грамматика литературного арабского языка. М., 1985.
• Юшманов Н. В., Строй арабского языка. Л., 1938.
• Bakalla M. N., Saudi Arabic dialects, 1998
• Beeston A. F. L., Sabaic Grammar, lournal of semitic Studies, 6; Lancaster: University of Manchester, 1984
• Beeston A., A desciptive grammar of epigraphic South Arabian, London, 1962
• Birkeland H., Altarabische Pausalformen, Videnskaps Akademi, Oslo, 1940
• Blachere R., et Gaudefroy-Demombynes M., Grammaire d’arabe classique, Paris, 1960
• Blanc H., Communal Dialects in Baghdad, 1964
• Blau J., A grammar of Christian Arabic, Louvain, 1967
• Brockelmann Carl, Arabische Grammatik, Leipzig, 1953
• Caspari C. P., Grammar Arabe, Paris, 1881
• Cohen M., Le parler arabe des Juifs d’alger, Paris, 1912
• Corriente F., From old Arabic to classical Arabic through the pre-islamis Coine. JSS, vol. XXI, #1-2, 1970 Derenbourg H., Le livre de Sibawajihi I, Paris, 1881; II, Paris, 1889
• E. de Jong, Spoken Arabic of the Arabian Gulf, Beirut, 1958
• Erpenius Th., Grammatica Arabica, Leiden, 1913
• Erwin W., A short reference grammar of Iraqi Arabic, Washington, 1963
• Ess J. van, The spoken Arabic of  Iraq, London, 1953
• Fischer W., Grammatik des Klassischen Arabisch, Weisbaden, 1972 Fischer W. & Jastrow O., Handbuch der arabischen Dialekte. 1980
• Fleisch H., Esquisse d’un historique de la grammaire arabe,- “Arabica”, 4, 1957
• Harrell R. S., A short reference grammar of Maroccan Arabic, Georgetown University Press, Washington, 1963 Hayes P., Colloquial Arabic of Iraq, Beirut, 1956
• Hofner M., Altarabische Grammatik, Leipzig, 1943
• Howell M. S., Grammar of the classical Arabic language, vol. I-IV, Allahabad, 1880-1911
• John A., Grammatik der Mehri, Sprache in Sudarabien, Wein, 1905
• Leslau W., South-East Semitic (Ethiopic and South-Arabic), 1943
• McCarthy and Raffouli F., Spoken Arabic of Baghdad, Anthology of texts, Beirut, 1965
• Mainz E., Zur Grammatik des modernen Schriftarabisch, Hamburg, 1931
• Moscati S., Nordarabico, sudarabico, atiopico, 1959
• Noldeke Th., Zur Grammatik des Klassischen Arabisch, Anhang beard. Von A. Spitaler, Darmstadt, 1963
• Owens Jonathan, A short reference grammar of eastern Libyan Arabic, weisbaden: harrassowitz, 1984
• Owens Jonathan, Libyan Arabic dialects, 1983
• Petracek K., A study in the structre of Arabic. Universitatos Carolinae, Philologia I, 1906
• Prochazka T., Saudi Arabic Dialects, 1988
• Rabin Ch., Ancient West-Arabian, London, 1951
• Rabin Ch., The beginnings of Classical Arabic, “Studia Islamic”-4, 1955
• Reinisch L., Die Bedauye-Sprache in Nord-Ostafrika, I-III, Wein, 1893-1894
• Reinsch L., Die Somali-Sprache, I-II, Wein, 1900-1903
• Reckendorf H., Arabicshe Syntax, Heidelberg, 1921
• de Sasy Silvestre, Grammaire arabe, vol, I, II, Paris, 1831
• Van Wagoner, Spoken Iraqi Arabic, New York, 1949
• Vollers K., Volksprache und Schriftsprache im alten Arabien, Strassburg, 1906
• Wright W., A grammar of the Arabic Language (3d ed.; 2 vols.; Cambridge, 1896-98; repr., 2 vols. In 1; Mineola, New York, Dover, 2005
• Ziadeh Farhat J. & Winder R. Bayly, An introduction to modern Arabic; Princeton, n. J., 1957; repr., Mineola, N. Y.: Dover 2003
ბოლო ცვლილება: შაბათი, იანვარი 5 2013, 10:52 AM