წერეთელი კ., არამეული ენა, თბ., 1982
Фахурий Ф., Грамматика сирийского языка; Текст подготовила к печати, снабдила преводом и комментариями  Д. Свани.  Т., 1983.
Церетели К., Сирийский язык. _ М., 1979
Bauer H., Leander P., Grammatik des Biblisch-Aramaischen, Halle, 1927
Brockelman C., Syrische Grammatik
Delman G., Grammatik des judisch-palastinischen Aramaisch, Leipzig, 1905
Epstein J. H., A grammar of Babylonian Aramaic, Jerusalem, 1960
Fassberg, A grammar of the Palestinian Targum from the Cairo Genizah (Atlanta, GA.: Scholars Press, 1990.
Garbini G., L’aramaico antico,- “atti d. Accademia Nazionale dei Lincei”, Anno CCCLIII. Memorie, ser. VIII, vol., 7, fasc. 5, Roma, 1956
Greenspahn F. E., An introduction to Aramaic, Atlanta: Scholars Press, 1999
Johns Alger F., A short grammar of Biblical Aramaic, Andrews University Press, 1972
Marti K., Kurzgefasste Grammatik des Biblisch-Aramaischen, 3 Aufl., Berlin, 1925
Muraoka T. & Porten B., A grammar of Egyptian Arameic, Leiden: Brill, 1998
Noldeke Th., Compendious Syriac Grammar, London, 1904; reprinted, Winona Lake, Ind.: eisenbrauns, 2001
Qimron E., Diqduq ha-Aramit ha-Mikra’it, Be’er-Sheva: Universitat Ben-Gutyon ba-Negev, 1990
Robinson T. H., Syriac language, London, 1949
Rosenthal F., A grammar of Biblical Arameic, Weisbaden: Harrassowitz, 1968; repr. 1995
Rowley H. H., The Aramaic of the Old Testament, Oxford, 1929
Segert S., Altaramaische Grammatik: mit Bibliographie, Chrestomathie und glossar, Leipzig:  Verlag Enzyklopadie, VEB, 1975
Stevenson William, Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, Oxford, Clarendon Press, 1962
Ungnad A., Syrische Grammatik, Munchen, 1913
ბოლო ცვლილება: შაბათი, იანვარი 5 2013, 10:52 AM