კურსის მიზანია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის ინგლისურის, როგორც უცხო ენის სწავლება, ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს მიხედვით B1/2 დონეზე.