სასწავლო მასალა სალექციო კურსისთვის:
ნ. ელიზბარაშვილი "გეოგრაფიის შესავალი"

სასწავლო კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს გეოლოგიური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებები; მისცეს მათ ცოდნა დედამიწის შინაგანი აგებულების, ნივთიერი შედგ­ენილ­ობის, წარმოშობის, ასაკის, გეოლ­ოგიური განვ­ით­­არების ისტორიის, დედამიწის შიგნეთში (ენდოგენური) და მის ზედაპირზე (ეგზოგენური) მიმდინარე  გეოლოგიური  პროცესების შეს­ახებ.

9652120