კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ძირითადი სოციალური თეორიები და მათი გააზრების ანთროპოლოგიური მიდგომები. მოდერნული და პოსტმოდერნული ღირებულებების გადააზრების ძირითადი ტენდენციები. მეოცე და ოცდამეერთე საუკუნეში, სოციალური პროცესების დაკვირვების გზით, დაგროვებული თეორიული მასალა და მათი ინტერპრეტაციები.

8812440