სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს ფინანსური ბაზრის სპეციალისტების მომზადებას ფასიანი ქაღალდების ანალიზის სფეროში (ფინანსური ანალიტიკა). კურსის მიზანია სტუდენტებს განუვითაროს  ფინანსური ბაზრების საერთაშორისო ასპექტებზე  ტექნოლოგიის, გლობალიზაციისა და რეგულირების ტენდენციების გავლენის აღქმის უნარი, გააცნობიეროს ურთიერთდამოკიდებულებაში საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების სხვადასხვა სეგმენტს შორის, შეაფასოს გლობალურ ფინანსურ ინფრასტრუქტურაში მიმდინარე პროცესების ზემოქმედება საფონდო ბირჟებზე და საფინანსო ბაზრის სხვა სეგმენტებზე. 

8363296