კურსის მიზანია სტუდენტს გააცნოს ამერიკული პოლიტიკური ფილოსოფიის ამოსავალი პოსტულატები, მათი ფორმირების ძირითადი ეტაპები, ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეპტები და პოლიტიკური ღირებულებების სპეციფიკა. კურსის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშაოს ამერიკული პოლიტიკური ფილოსოფიის პრობლემებში გარკვევისა და შესაბამისი ტექსტებისა და ფასეულობების გაგების, განმარტებისა და ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევები.

ძირითადი კურსი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკლტეტის ფილოსოფიის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტებისათვის

8622232