კურსის მიზანია, განუვითაროს სტუდენტებს ეფექტური აკადემიური კომუნიკაციის უნარი, რაშიც იგულისხმება აკადემიური წერის, ინფორმაციის მოძიების, ანალიზისა და პრეზენტაციის უნარები. კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან სამეცნიერო კვლევის ზოგად არსსა და დანიშნულებას, ისწავლიან ინფორმაციის მოძიებას სამეცნიერო წყაროებიდან და ბაზებიდან, მოძიებული ინფორმაციის სისტემატიზაციასა და გადმოცემას წერილობით და ზეპირად. ისინი განიხილავენ, დაგეგმავენ და შექმნიან წერილობით ნაშრომებს აკადემიური წერის წესების დაცვითა და სამეცნიერო ენის თავისებურებების გათვალისწინებით. 

კურსი განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.