სასწავლო კურსის მიზანია,სტუდენტს შეასწავლოს

-პერიოდონტის აგებულების თავისებურებანი ბავშვთა ასაკში-ქრონიკული და მწვავე პერიოდონტიტის მიმდინარეობის თავისებურებანი ბავშვთა ასაკში

-პერიოდონტიტების მკურნალობის თავისებურებანი ბავშვთა ასაკში

ფესვი არხის საბჟენი მასალები და მათი გამოყენება ბავშვთა თერაპიულ სტომატოლოგიაში

სასწავლო კურსის მიზანია:      

  • სტუდენტებს მისცეს ფუნდამენტური ცონდა ინფექციური დაავადებების შესახებ: კერძოდ სტუდენტებს შეასწავლოს:  ინფექციური დაავადების ეპიდემიოლოგია, ეტიოლოგია, პათოგენეზი, კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებები, დიაგნოსტიკის და  მკურნალობის მეთოდები და ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკის ძირითადი პრინციპებიშესაბამისად სტუდენტებს გამოუმუშაოს შესაბამისი უნარები, რომ მათ შეძლონ ინფექციური დაავადებით ავადმყოფის ეპიდემიოლოგიური ანამნეზის შეგროვება, ფიზიკური გამოკვლევა და ინსტრუმენტულ ლაბორატორიული კვლევების განსაზღვრა, მათ საფუძველზე დიფერენციული დიაგნოზის გატარება, დაავადების მართვის გეგმის შედგენა. ინფექციურ დაავადებათა სამკურნალო და პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაგეგმვა. ავადმყოფებთან ეფექტური კომუნიკაცია, ავადმყოფობის ისტორიის წარმოება.

•           კურსი აგრეთვე მიზნად ისახავს სტუდენტისთვის ზოგადი/ტრანსფერული უნარების; ანალიზისა და სინთეზის, ინფორმაციის მართვის, კომუნიკაციის  და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარის ამომუშავებას.

8696224