აირჩიეთ სასურველი საგანი და დააჭირეთ ღილაკს "enroll me". 

კურსი მიმოიხილავს შრომისა და ორგანიზაციის ძირითად სოციოლოგიურ თეორიებს, როგორიცაა: შრომის გაუცხოება, შრომის უნარებისაგან დაცლა, შრომის დანაწილება საზოგადოებაში. კურსი ასევე გულისხმობს ორგანიზაციისა და ბიუროკრატიის ცნებების ანალიზს. სემესტრის ბოლოს ყურადღება გამახვილდება სხვადასხვა სახის შრომაზე: ემოციური და საოჯახო შრომა, შრომა სერვის სექტორში, უმუშევრობა და შრომის ბაზრის სოციოლოგია, შრომის სპეციფიკა ინდუსტრიულ და პოსტ-ინდუსტრიულ საზოგადოებაში, ასევე განხილული იქნება გლობალიზაციის გავლენა შრომაზე.

მოცემული შესავალი კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ფემინისტური თეორიების ძირითადი ცნებები და მიმდინარეობები მათი ისტორიული განვითარების პარალელურად. გავეცნობით ლიბერალურ, მარქსისტულ, რადიკალურ, პოსტკოლონიალურ, პოსტსოციალისტურ, მუსლიმურ შეხედულებებს ფემინიზმის სამივე ტალღის ჩარჩოებში, გამოვავლენთ ძირითად თეორიულ არგუმენტებს და გავაანალიზებთ მათი წარმოშობის კონტექსტს.

8981856