ეკონომეტრიკა 2 - ის ფარგლებში განიხილება რეგრესიული მოდელის სპეციფიკაციისა და ვერიფიკაციის თავისებურებები, მულტიკოლინიარობა, არაწრფივი რეგრესია, ჰეტეროსკედასტურობა და ავტოკორელაცია.