ასისტენტ–პროფესორი ზელიმხან კერესელიძე

ჰიდრობიოლოგია შეისწავლის წყლის ორგანიზმებისა და გარემოს ურთიერთმიზეზობრივ კავშირს. სწავლობს ორგანიზმების სახეობრივ შემადგენლობას, რიცხოვნობას და ბიომასას და მათ კავშირს გარემოს აბიოტურ (გამჭვირვალობა, ტემპერატურა, ჟანგბადის შემცველობა, მარილიანობა და წყლის აქტიური რეაქცია) და ბიოტურ (ცოცხალ ორგანიზმებთან ურთიერთობა) ფაქტორებთან. 

8470736