მოგესალმებით !! თქვენ ამ სემესტრში შეისწავლით სასწავლო დისციპლინას „საბანკო საინფორმაციო სისტემები“. ლექციები ჩატარდება  დისტანციურად, Zoom-ში, ხუთშაბათობით.  საღამოს 7 საათზე. პირველი საათი დაეთმობა თეორიული მასალის გადმოცემას, შემდგომ ორი საათის განმავლობაში ჩატარდება სემინარები.  მუდლში შესასვლელად საჭიროა სისტემაში  შეიყვანოთ კოდი-murtazi20. Zoom-ში  შესასვლელად საჭიროა ჯერ აკრიფოდ ჩემი იდენტიფიკატორი-2452702456და შემდეგ გამოჩენილ ფანჯარაში პაროლი-122 187. სალექციო მასალა და სემინარებისთვის  დავალებები განთავსებული იქნება მუდლში. გისურვებთ ჯანმრთელობასა და წარმატებებს.

        „ინფორმატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში“ წარმოადგენს საგანს, რომლის საშუალებითაც ხორციელდება  ბიზნესში ეკონომიკური და ფინანსური  ამოცანების გადაწყვეტა. პროგრესულ და თანამედროვე სამყაროში დღითი დღე იზრდება მოთხოვნა სხვადასხვა პროგრამული პაკეტების შესწავლასა და გამოყენებაზე. კურსი მთლიანად პრაქტიკულია და შეიცავს  მაგალითებს, სადაც გაანალიზებულია EXCEL -ის გარემოში ორგანიზაციების  გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ინსტრუმენტები, საფინანსო-ეკონომიკური გამოთვლები და მონაცემთა ანალიზის საშუალებები.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს ორგანიზაციულ–ეკონომი­კური დანიშნულების ობიექტებზე მონაცემთა ბაზების შექმნისა და ფუნქციონი­რების მეთოდები და საშუალებები,  სტრუქტურული შეკითხვების ენა SQL და მისი გამოყენება მონაცემთა დამუშავებაში.

სტუდენტს ეცოდინება:

  • მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა – Access  და მისი გამოყენების სფეროების განსაზღვრა;
  • მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ძირითადი ეტაპები და  მეთოდები;
  • მონაცემთა ბაზის დაპროექტება;
  • სტრუქტურული შეკითხვების ენა SQL;
  • მონაცემთა ბაზის მართვა MS Access-ის გამოყენებით.