სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს ორგანიზაციულ–ეკონომი­კური დანიშნულების ობიექტებზე მონაცემთა ბაზების შექმნისა და ფუნქციონი­რების მეთოდები და საშუალებები,  სტრუქტურული შეკითხვების ენა SQL და მისი გამოყენება მონაცემთა დამუშავებაში.

სტუდენტს ეცოდინება:

  • მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა – Access  და მისი გამოყენების სფეროების განსაზღვრა;
  • მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ძირითადი ეტაპები და  მეთოდები;
  • მონაცემთა ბაზის დაპროექტება;
  • სტრუქტურული შეკითხვების ენა SQL;
  • მონაცემთა ბაზის მართვა MS Access-ის გამოყენებით.