სასწავლო კურსის პროგრამა ითვალისწინებს, ირანისტიკის

 საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს გააცნოს ირანსა და

 ირანულენოვან სამყაროში შექმნილი   მრავალსაუკუნოვანი  და უმდიდრესი ლიტერატურის ჩასახვა–განვითარების ისტორია  და ლიტერატურული ძეგლები,  უძველესი დროიდან  შუა საუკუნეების პერიოდის ჩათვლით. ამასთანავე, სპარსული ლიტერატურის ძეგლები,რომელთა  შესწავლაც  ამ  კურსის  სასწავლო პროგრამითაა  გათვალისწინებული,  განიხილოს   ქართული ლიტერატურის  ისტორიასთან  მჭიდრო  კავშირში.

                                               სასწავლო კურსის მიზანია:

  •   სტუდენტს მისცეს ელემენტარული ცოდნა თანამედროვე სპარსულ სალიტერატურო და სასაუბრო ენაში;
  • გამოუმუშაოს სასაუბრო და სალიტერატურო სპარსულზე დაწყებითი კომუნიკაციის კომპეტენცია.
8927248