კურსის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტებისათვის ირანულ საზოგადოებაში  დამკვიდრებული ზეპირი მეტყველების, ასევე, წერის კულტურის სწავლება. სპარსული მეტყველების კულტურის კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სპარსულ ენაზე ოფიციალური დოკუმენტების, საქმიანი ქაღალდების, სამეცნიერო სტატიისა თუ ნაშრომის  წერისა და გაფორმების წესებს.   

      სასწავლო კურსი განკუთვნილია  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.