კურსი გულისხმობს სპარსული ენაში პრაქტიკულ                       წვრთნას, ზეპირი და წერილობითი თარგმანისთვის                       საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას. კურსი ითვალისწინებს რამდენიმე ტიპის ვარჯიშს:

  1. ვარჯიში სისწრაფეზე: 1) მოცემულ დროში თარგმანის შესრულება; 2) განსხვავებული სისწრაფის მეტყველების აღქმა და თარგმანი;
  2. ვარჯიში ყურადღებასა და დაკვირვებულობაზე (თარგმანში ნიუანსებისა და დეტალების გადმოცემის ხარისხის შემოწმება);
  3. ვარჯიში სინონიმებზე (მოცემულ დროში მოცემული ლექსიკისა და ფრაზეოლოგიისთვის სინონიმებისა და ვარიანტების შერჩევა);
  4.  ვარჯიში განსხვავებული მეტყველების აღქმასა და თარგმანზე და სხვ.

 

      კურსის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტებისათვის ირანულ საზოგადოებაში  დამკვიდრებული ზეპირი მეტყველების, ასევე, წერის კულტურის სწავლება. სპარსული მეტყველების კულტურის კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სპარსულ ენაზე ოფიციალური დოკუმენტების, საქმიანი ქაღალდების, სამეცნიერო სტატიისა თუ ნაშრომის  წერისა და გაფორმების წესებს.   

      სასწავლო კურსი განკუთვნილია  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.