სპარსული ფოლკლორის სწავლების მიზნებია:

1. წარმოდგენა შეუქმნას სტუდენტს სპარსული ფოლკლორის ჟანრებისა და ქვეჟანრების, მათ მიმართ არსებული თეორიული მიდგომების, დარგის ტერმინოლოგიის თაობაზე;

2. აჩვენოს მას ფოლკლორული ტექსტების ენობრივი თავისებურებები, შესრულების სპეციფიკა;

3. მიმოიხილოს ირანული კალენდარული დღესასწაულები და მათი როლი ირანის კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;

4. მოახდინოს სპარსული ლიტერატურისათვის ფოლკლორის შესწავლის მნიშვნელობის დემონსტრირება;

5. სტუდენტმა შეძლოს სპარსული ფოლკლორის შესახებ მიღებული ინფორმაციის გამოყენება ქართულ მასალასთან შესადარებლად.

სასწავლო კურსის პროგრამა ითვალისწინებს, ირანისტიკის

 საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს გააცნოს ირანსა და

 ირანულენოვან სამყაროში შექმნილი   მრავალსაუკუნოვანი  და უმდიდრესი ლიტერატურის ჩასახვა–განვითარების ისტორია  და ლიტერატურული ძეგლები,  უძველესი დროიდან  შუა საუკუნეების პერიოდის ჩათვლით. ამასთანავე, სპარსული ლიტერატურის ძეგლები,რომელთა  შესწავლაც  ამ  კურსის  სასწავლო პროგრამითაა  გათვალისწინებული,  განიხილოს   ქართული ლიტერატურის  ისტორიასთან  მჭიდრო  კავშირში.

8534392