სასწავლო კურსის პროგრამა ითვალისწინებს, ირანისტიკის

 საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს გააცნოს ირანსა და

 ირანულენოვან სამყაროში შექმნილი   მრავალსაუკუნოვანი  და უმდიდრესი ლიტერატურის ჩასახვა–განვითარების ისტორია  და ლიტერატურული ძეგლები,  უძველესი დროიდან  შუა საუკუნეების პერიოდის ჩათვლით. ამასთანავე, სპარსული ლიტერატურის ძეგლები,რომელთა  შესწავლაც  ამ  კურსის  სასწავლო პროგრამითაა  გათვალისწინებული,  განიხილოს   ქართული ლიტერატურის  ისტორიასთან  მჭიდრო  კავშირში.

      კურსის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტებისათვის ირანულ საზოგადოებაში  დამკვიდრებული ზეპირი მეტყველების, ასევე, წერის კულტურის სწავლება. სპარსული მეტყველების კულტურის კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სპარსულ ენაზე ოფიციალური დოკუმენტების, საქმიანი ქაღალდების, სამეცნიერო სტატიისა თუ ნაშრომის  წერისა და გაფორმების წესებს.   

      სასწავლო კურსი განკუთვნილია  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.