ანტიკური სამყარო წარმოადგენს იმ კულტურულ ქვაკუთხედს, რომელზეც მრავალი ცივლიზაცია აღმოჩენდა. Aამ კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტს კომპლექსური ცოდნა და დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები ისეთი საკითხების კვლევის სფეროში, როგორიც ანტიკურ სამყაროსთანძველი ქარტული ტომების ადრეული კონტაქტები და ამ ურთიერთობათა განვითარების მატერიალური საფუძვლებია. Mისი Qქრონოლოგიური საზღვრები არის ძვ.წ. II-I ათასწლეულები. ამ ხანის ქართველური ტომების განვითარების არქეოლოგიური ფონი უაღრესად რთულია და მრავალკოპონენტიანი, რაშიც იკვეთება არა მხოლოდ ადგილობრივი განვითარების ტენდენცია, არამედ ის ეგეოსური და მცირეაზიური (რიგ შემთხვევებში კი, აღმოსავლური) იმპულსები, რომლებიც საფუძვლად ედება მომდევნო ხანის მჭიდრო საერთაშორისო ურთიერთობებს. 

8528792