სასწავლო კურსის ძირითადი მიზანია სტუდენტებს გააცნოს და შეასწავლოს ქართული ეთნოლოგიური სკოლის მიერ შექმნილი სამეცნიერო მემკვიდრეობა. სასწავლო კურსში ძირითადი ყურადღება დაეთმობა ქართული ეთნოლოგიური მეცნიერების ნაშრომთა კონკრეტული მონაკვეთების შესწავლას, რომლებიც განკსაუთრებით კარაგდ ასახევნ ქართული ყოფისა და კულტურის ამა თუ იმ სეგმენტს. 

სასწავლო კურსის ძირითადი მიზანია სტუდენტებს გააცნოს და შეასწავლოს ქართული ეთნოლოგიური სკოლის მიერ შექმნილი სამეცნიერო მემკვიდრეობა. სასწავლო კურსში ძირითადი ყურადღება დაეთმობა ქართული ეთნოლოგიური მეცნიერების ნაშრომთა კონკრეტული მონაკვეთების შესწავლას, რომლებიც განკსაუთრებით კარაგდ ასახევნ ქართული ყოფისა და კულტურის ამა თუ იმ სეგმენტს. 

8792576