კურსის მიზანს წარმოადგენს ბერძნული ფილმების შესწავლა მეოცე საუკუნის საბერძნეთის სოციალური, ისტორიული, კულტურული კონტექსტის ფარგლებში ფილმების ესთეთიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით. აქცენტირებული იქნება ლიტერატურული ნაწარმოებების სიუჟეტზე შექმნილი ფილმები. 

სასწავლო კურსი შეასწავლის ტელეჟურნალისტიკის ჟანრებსა და სპეციფიკას. საინფორმაციო გადაცემის ჟურნალისტის მუშაობის წესებსა და სტილს. ინტერვიუს სახეებს, მისი მომზადების ტექნოლოგიას. სატელევიზიო სიუჟეტის მონტაჟის საფუძვლებს, მის მთლიანობასა და დინამიკას. გასართობი, შემეცნებითი, სოციალური, ანალიტიკური გადაცემების შექმნის სპეციფიკას. პირდაირ ეთერში მუშაობას. ტელეჟურნალისტიკის მორალურ-ეთიკურ პრინციპებს. 

9175672