კურსი განკუთვნილია სტუდენტთათვის, რომელთაც სურთ  ესპანური ენის საწყისი დონის ონლაინ შესწავლა.

აღნიშნულ ნაშრომში გაშუქებულია ლექსიკოლოგიის ძირითადი პრობლემები, ცნებები და კატეგორიები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება პრაქტიკულად ყველა მის დარგებსა და განშტოებებს. ესპანური ენის მასალაზე განიხილება სიტყვის, როგორც ძირითადი ენობრივი ერთეულის, არსებითი დახასიათება და სოციალური, პროფესიული, ისტორიული, დროებითი, მზარდი, ემოციონალურ-ექსპრესიული და სხვა ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად წარმოქმნილი ლექსიკური მნიშვნელობის ტიპებისა და ლექსიკური პლასტების ფორმირებისა და ფუნქციონირების კანონზომიერებები.

9967344