კურსი განკუთვნილია სტუდენტთათვის, რომელთაც სურთ  ესპანური ენის საწყისი დონის ონლაინ შესწავლა.

აღნიშნული კურსი სტუდენტებს გააცნობს ესპანური ენის წარმოშობისა და ისტორიული ევოლუციის ძირითად ეტაპებს და შეასწავლის იმ მორფოლოგიურ და სინტაქსურ ცვლილებებს, რამაც განაპირობა ესპანური ენის თანამედროვე სახით ჩამოყალიბება.ესპანური ენის ისტორიის თეორიული კურსის შესწავლის შედეგად, სტუდენტს ექნება უნარი წაიკითხოს წაიკითხოს და თარგმნოს ძველესპანური ტექსტები და გაერკვეს ესპანეთის მრავალრიცხოვან დიალექტებში.

აღნიშნულ ნაშრომში გაშუქებულია ლექსიკოლოგიის ძირითადი პრობლემები, ცნებები და კატეგორიები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება პრაქტიკულად ყველა მის დარგებსა და განშტოებებს. ესპანური ენის მასალაზე განიხილება სიტყვის, როგორც ძირითადი ენობრივი ერთეულის, არსებითი დახასიათება და სოციალური, პროფესიული, ისტორიული, დროებითი, მზარდი, ემოციონალურ-ექსპრესიული და სხვა ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად წარმოქმნილი ლექსიკური მნიშვნელობის ტიპებისა და ლექსიკური პლასტების ფორმირებისა და ფუნქციონირების კანონზომიერებები.