არჩევითი სამაგისტრო პროგრამა ფიზიკის დეპარტამენტის სტუდენტებისათვის.არაწრფივი მოვლენების თეორია–ეს ფიზიკის ის ნაწილია რომელსაც აქვს საკმაოდ ფართო გამოყენება. არაწრფივ მოვლენებს ჩვენ ვხვდებით ელექტრონიკაში, ელექტროტექნიკაში, რადიოტექნიკაში, აკუსტიკაში, ოპტიკაში და ა.შ.

სამაგისტრო პროგრამა "ფუნდამენტური ფიზიკა"
მოდულები "კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა" და "ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა" 
სამაგისტრო პროგრამა "ფუნდამენტური ფიზიკა"
მოდული "ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა" – გიორგი მამაცაშვილი

გამოყენებითი ფიზიკა

ამოცანათა კრებული

სიმონ ჩხაიძე

პედაგოგები: სრული პროფესორი თამაზ კერესელიძე
ასისტენტ პროფესორები ზაალ მაჭავარიანი, მალხაზ გოჩიტაშვილი
ელექტროობა და მაგნეტიზმი
მასწავლებელი გილდა სიხარულიძე

შეისწავლება ფიზიკური ამოცანების მოდელირების საფუზვლები მატლაბის გამოყენებით.

Self-organized structures over scale hierarchy:non-canonical Hamiltonian mechanics, phase space foliation, and "vortex"

Zensho Yoshida  -   Professor, Department of Advanced Energy, Division of Transdisciplinary Sciences, Graduate School of Frontier Sciences,The University of Tokyo, Japan

9847528