კურსი მოიცავს ისტორიული მესხეთის ისტორიული-გეოგრაფიის საკითხებს. წარმოაჩენს მესხეთს, მისი შემადგენელი მხარეების, პროვინციების და მიკროპროვინციების სახით, როგორც საქართველოს, ისე, თურქეთის ნაწილში. განავრცობს და აკონკრეტებს, აღნიშნული რეგიონების საზღვრებს, სოფლების და ნასოფლარების მდებარეობას / ტოპონიმიკას და აქ არსებული ისტორიულ-კულტურული ობიექტების კუთვნილებას.

კურსი აკა მორჩილაძის შემოქმედების გაანალიზების მცდელობას წარმოადგენს. ლექციებზე აქტიურად ვიმსჯელებთ და გავიხილავთ მწერლის მხატვრულ შემოქმედებას.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ მოზარდთა მორალური განვითარების არსსა და მნიშვნელობას. კურსის შინაარსი ეფუძნება, როგორც ცნობილი ფსიქოლოგებისა და მეცნიერების ნაშრომებს, ასევე ემპირიულ კვლევას. ლიტერატურის მიმიხილვის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება ექნებათ ძირფესვიანად გაეცნონ მორალური განვითარების ეტაპებსა და შინაარს სხვადასხვა ეპოქაში. ისინი,ასევე გაეცნობიან აწმყოში რეალურად არსებულ პრობლემას. ემპირიული კვლევის ფარგლებში, კი, სტუდენტები გაიგებენ მოზარდთა მორალური განვითარების რეალურ პრობლემებს. ისინი გაეცნობიან კვლევებს, მათ შედეგებსა და დასკვნებს.  ეს კურსი იქნება მათთვის ერთგვარი ხელშემწყობი  საშუალება თავად განახორციელონ შემდგომი კვლევები.

კურსის მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია თურქეთის რესპუბლიკის ახალი და უახლესი ისტორიის შესახებ. მე-20 საუკუნეში თურქეთის რესპუბლიკაში განვითარებული პროცესების პარალელურად, ყურადღება გამახვილებულია 21-ე საუკუნეში თურქეთის საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში განვითარებულ პროცესებზე. 

კურსი მოიცავს მეოცე საუკუნის ქართული ფერწერული ნიმუშებისა და ამ პერიოდის ქართველი მხატვრების შემოქმედების დაწვრილებით განხილვას.

აქ ჩინური ენის სწავლა ნულიდან დავიწყოთ ჩინელ მასწავლებელ ჯიანფენგთან ერთად. 

8422432