„ინფორმატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში“ წარმოადგენს საგანს, რომლის საშუალებითაც ხორციელდება  ბიზნესში ეკონომიკური და ფინანსური  ამოცანების გადაწყვეტა. პროგრესულ და თანამედროვე სამყაროში დღითი დღე იზრდება მოთხოვნა სხვადასხვა პროგრამული პაკეტების შესწავლასა და გამოყენებაზე. კურსი მთლიანად პრაქტიკულია და შეიცავს  მაგალითებს, სადაც გაანალიზებულია EXCEL -ის გარემოში ორგანიზაციების  გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ინსტრუმენტები, საფინანსო-ეკონომიკური გამოთვლები და მონაცემთა ანალიზის საშუალებები.

9218448