კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტს კავშირი ნაერთის ქიმიურ თვისებასა და აგებულებას შორის, ჩამოუყალიბოს რეაქციების მიმდინარეობის წინასწარ განჭვრეტის უნარი  ნივთიერების აგებულებასა და რეაქციის პირობების გათვალისწინებიდან გამომდინარე.

8912040