აირჩიეთ სასურველი საგანი და დააჭირეთ ღილაკს "enroll me". 

სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს, ბაკალავრიატის სტუდენტებს გააცნოს სოციალური კვლევის არსი და მისცეს მათ ცოდნა მეთოდოლოგიური   სტრატეგიებისა და მეთოდიკის, ტექნიკისა და პროცედურების, ემპირიული კვლევის რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების შესახებ; კვლევის მეთოდების თეორიულ გააზრებასთან ერთად, სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს ემპირიული კვლევისათვის საჭირო ელემენტარული უნარ-ჩვევები.

9184904