ეკონომეტრიკა 2 - ის ფარგლებში განიხილება რეგრესიული მოდელის სპეციფიკაციისა და ვერიფიკაციის თავისებურებები, მულტიკოლინიარობა, არაწრფივი რეგრესია, სპეციფიკური ცვლადები, ჰეტეროსკედასტურობა და ავტოკორელაცია.

7717440