პირველი ონლაინ პროგრამა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისათვის შედგება ორი მოდულისაგან. პირველი მოდული მთლიანად ელექტრონული ფორმატისაა. იგი შედგება 6 სესიისაგან და მოიცავს ქართული ლიტერატურის ყველა პერიოდს. მოდულში გამოყენებულია საგანგებოდ პროგრამისათვის შექმნილი 82 აუდიო და ვიდეო ლექცია და 250 ტესტი. ლიტერატურის გარდა წარმოდგენილია ქართული ენის მინი ვიდეოლექციები და ტესტები. პროგრამა მორგებულია მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების მოდელზე.

საგანმანათლებლო კურსის ძირითადი ამოცანაა სპეციალისტის ჩამოყალიბება, რომელსაც შესწევს უნარი დამოუკიდებლად მართოს სპორტული დატვირთვის რეჟიმი, მოახდინოს დაკვირვება და მონიტორინგი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე შესაძლო ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკის თავიდან აცილების მიზნით. ამისათვის  სწორად წარმართოს კვების რეჟიმი ენერგეტიკული ხარჯვის შესაბამისად, განსაკუთრებით დიაბეტის დროს, მაგალითად, სკოლის სპორტულ ჯგუფში; მართოს ჰიდრატაციის ბალანსი და მისცეს ადეკვატური რეკომენდაციები აუცილებლობის მიხედვით; დისბალანისისა და დარღვევების შემთხვევაში დროულად გამოავლინოს მიზეზი და მიიღოს აუცილებელი ზომები ჯანმრთელობის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. იცოდეს შეჯიბრების წინ სამედიცინო შემოწმების აუცილებლობა და შეძლოს შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა. მსმენელი დაეუფლება და პრაქტიკულად გამოიყენებს ცოდნას იმ ნორმების, საკანონმდებლო აქტების და რეკომენდაციების შესახებ, რომლებიც არეგულირებენ განსაკუთრებულ ვითარებებში მედიცინასთან დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხებს.

Legal Aspects of Athletes' Performance

We welcome the opportunity to assist members of the military in pursuing their education via distance learning.

Service members are able to enroll and attend courses when it is convenient for them. Students can take courses at any time, from anywhere, and enroll and start their studies anytime. 
The program is designed for veteran armed service members, who decide to continue their carrier as a sports team coach, as well inprofessional or non-professional sport. e.g. university clubs. 

Program was established in TSU according to rectors decree of 29.02.2012 (#21/01-01)