ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები განათლებაში

Moodle მულტიმედიური ინსტრუქციები მასწავლებლებისთვის. თვითშესწავლის კურსი

WEB 2.0. ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაში