კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს ენისა და საგნის (მათემატიკის) ინტეგრირებული სწავლების პრაქტიკული საკითხები დაწყებითი განათლების საფეხურზე (გაკვეთილის გეგმის შედგენა, საგაკვეთილო მიზნების (ენობრივი და საგნობრივი) ჩამოყალიბება, დროის გადანაწილება, მეთოდების, სტრატეგიებისა და ხერხების შერჩევა და მისადაგება, აქტივობებისთვის სათანადო ფორმების შერჩევა, ინტეგრირებული გაკვეთილის შეფასება