კურსის მიზანია სტუდენტებმა მიიღონ  ფუნდამენტური ცოდნა სოციალური ფსიქოლოგიის ძირითადი       ცნებების, პროცესების და დამოკიდებულებების შესახებ; დაეუფლონ ჯგუფური განვითარების პრინციპებს   და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს

 ძირითადი საკითხები:
  • სოციალური ფსიქოლოგიის მეცნიერების საფუძვლები; სოციალური ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებები და კატეგორიები;
  • პიროვნების ცნება და მისი ძირითადი მახასიათებლები;
  • სოციალური ქცევის ძირითადი პრინციპები; პიროვნების სოციალური ქცევის თავისებურებები;
  • ჯგუფის  ცნება; ჯგუფის სახეები და თვისებები; ჯგუფთაშორისი ურთიერთობები;
  • სოციალური ფსიქოლოგიის პოტენციალი იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომლებიც თავს იჩენს საზოგადოებასა და/ან სხვადასხვა კონფლიქტურ სიტუაციებში