კურსის მიზანია სტუდენტს გააცნოს განათლებისა და სწავლების თეორიული საფუძვლები და ძირითადი ცნებები, მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების არსი და თავისებურება, სწავლება/სწავლის პროცესის ძირითადი საფუძვლები, პრინციპები და მეთოდები, ორგანიზაციის ფორმები, შემოწმებისა და შეფასების თანამედროვე ხერხები და მეთოდები.