რუსეათის ფედერაციის ჰიბრიდული მოქმედებები საქართველოში და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში

სასწავლო კურსის მიზანია:

 • მისცეს მაგისტრანტს სეპტუაგინტას ტექსტოლოგიის, როგორც მეცნიერების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების ღრმა, საფუძვლიანი და სისტემური ცოდნა.
 • სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობით გაარკვიოს სეპტუაგინტას ტექსტის კვლევის ისტორიაში, მის მიზნებსა და მეთოდებში, დაანახოს ბიბლიის ტექსტოლოგიის მნიშვნელობა ტექსტოლოგიის, როგორც მეცნიერების მეთოდების ჩამოყალიბებაში. გამოუმუშავოს კრიტიკული დამოკიდებულება კვლევის მეთოდებისა და ტექნიკის მიმართ.
 • შეასწავლოს ძველი აღთქმის ქართული თარგმანის ტექსტის კვლევის ისტორია და განიხილოს ეს ისტორია სეპტუაგინტას ტექსტუალური კრიტიკის კონტექსტში, დაანახოს ქართული თარგმანის მნიშვნელობა ბიბლიის ტექსტის ისტორიის კვლევაში.
 • გააცნოს და პრაქტიკაში დააუფლოს სეპტუაგინტას ტექსტოლოგიური კვლევის (ტექსტის დადგენის, კრიტიკული აპარატის შედგენის, სამეცნიერო აპარატის შექმნისა და ტექსტის ისტორიის შესწავლის) სპეციფიკურ მეთოდოებში.
 • შეასწავლოს ბიბლიის სხვადასხვაენოვანი ტექსტების კომპარატიული ტექსტუალური კვლევა.
 • ასწავლოს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის წარმოება და ორიგინალური სამეცნიერო ნაშრომის შექმნა, სამეცნიერო ენის გამოყენება.
 • შეასწავლოს ციფრული ფილოლოგიის რესურსების გამოყენება და მათი შექმნა ტექსტუალურ კვლევაში.

სასწავლო კურსის მიზნები:

 • მისცეს მაგისტრანტს თარგმანთმცოდნეობის სხვადასხვა ასპექტების ღრმა, საფუძვლიანი და სისტემური ცოდნა ათონამდელი და ათონური პერიოდის ძველი ქართული თარგმანის თეორიული და პრაქტიკული შესწავლის საფუძველზე.
 • დაანახოს, თუ რა ადგილი უკავია თარგმანის ისტორიაში ძველ ქართულ ათონურ და ათონამდელ თარგმანებს, როგორ უკავშირდება თარგმანის ეს ეტაპი თანადროულ ისტორიულ-კულტურულ-რელიგიურ-სოციალურ პროცესებს. დაანახოს თარგმანთან დაკავშირებული ცალკეული ასპექტებისადმი მიდგომების ევოლუცია და ამ მიდგომების ცვლილებების ისტრიულ-კულტურული საფუძველი.
 • აჩვენოს ათონამდელი და ათონური ქართული თარგმანების როლი ქართული სამწერლობო ენის განვითარებაში.
 • ასწავლოს სხვადასხვაენოვანი ტექსტების კომპარატიული ანალიზი და  კონკრეტული ენობრივი მონაცემების საფუძველზე დაანახოს უცხო ენათა გავლენები ქართულ თარგმანებზე და ქართულ ორიგინალური მწერლობის ენაზე.
 • ასწავლოს დიგიტალური ფილოლოგიის რესურსების გამოყენება და მათი შექმნა ბიბლიის თარგმანებისა და მათი ორიგინალების კვლევისას.
 • ასწავლოს ორიენტირება დიდძალ სამეცნიერო ლიტერატურაში, საკვანძო პრობლემების გამოყოფა და თარგმანის ტექნიკის ზოგადი და კონკრეტული პრობლემის შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის რეფერირება.

კურსი განკუთვნილია ბერძნული პალეოგრაფიის შემსწავლელი ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის, რათა მათ მისცეს საბაზისო ცოდნა ბერძნულ ხელნაწერთმცოდნეობაში. კუსი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა: ძირითადი თეორიული საკითხები (ბერძნული დამწერლობის წარმოშობა, წინაბერძნული დამწერლობა, მინუსკურული და მაიუსკურული დამწერლობის ტიპები კლასიკურ და შუა საუკუნეების ბერძნულ სამყაროში, ეპიგრაფიკა, პაპიროლოგია, დიპლომატიკა, საწერი საშუალებები, საწერი მასალები და საწერი იარაღები, ბერძნული კოდექსის შექმნის ისტორია, ხელნაწერი წიგნის შემადგენელი ნაწილები და სხვა.

კურსი ეხება საქართველოს ისტორიის ფეოდალური ხანის მონაკვეთს. კონკრეტულად კი ტყვეებით ვაჭრობას. კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან სასწავლო სახელმძღვანელოსთან ერთად დამატებით რესურსებს, ვიდეორგოლების და ა.შ სახით. კურსში სტუდენტები შეისწავლიან 15-19 საუკუნის საქართველოში არსებულ სიტუაციას სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ასპექტებში. ასევე, ტყვეთა სყიდვისთვის დამახასიათებელ თავისებურებებს საქართველოში და ოსმალეთის იმპერიის დაქვემდებარებულ სახელმწიფოებში
პედაგოგი: ნინო სალია