სასწავლო კურსი განიხილავს ქართული ისტორიული მეცნიერების პროფესიონალიზაციის საკითხებს. მასში ნაჩვენებია ქართული ისტორიული აზრის განვიტარება, ქართული საისტორიო დისციპლინის პროფესიონალიზაციის ეტაპები, როგორც მე-19 და მე-20 საუკუნეებში. განხილულია ისტორიის დამხმარე დისციპლინების ფორმირებისა და მისი ინსტიტუციონალიზაციის საკითხები. ქართული საისტორიო სკოლის პროფესიონალიზაცია გაშუქებულია დასავლური გამოცდილებისა და თანამედროვე ქართული საისტორიო სკოლის წინაშე არსებული გამოწვევების ფონზე.

რუსეათის ფედერაციის ჰიბრიდული მოქმედებები საქართველოში და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში

კურსი განკუთვნილია ბერძნული პალეოგრაფიის შემსწავლელი ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის, რათა მათ მისცეს საბაზისო ცოდნა ბერძნულ ხელნაწერთმცოდნეობაში. კუსი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა: ძირითადი თეორიული საკითხები (ბერძნული დამწერლობის წარმოშობა, წინაბერძნული დამწერლობა, მინუსკურული და მაიუსკურული დამწერლობის ტიპები კლასიკურ და შუა საუკუნეების ბერძნულ სამყაროში, ეპიგრაფიკა, პაპიროლოგია, დიპლომატიკა, საწერი საშუალებები, საწერი მასალები და საწერი იარაღები, ბერძნული კოდექსის შექმნის ისტორია, ხელნაწერი წიგნის შემადგენელი ნაწილები და სხვა.

კურსი ეხება საქართველოს ისტორიის ფეოდალური ხანის მონაკვეთს. კონკრეტულად კი ტყვეებით ვაჭრობას. კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან სასწავლო სახელმძღვანელოსთან ერთად დამატებით რესურსებს, ვიდეორგოლების და ა.შ სახით. კურსში სტუდენტები შეისწავლიან 15-19 საუკუნის საქართველოში არსებულ სიტუაციას სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ასპექტებში. ასევე, ტყვეთა სყიდვისთვის დამახასიათებელ თავისებურებებს საქართველოში და ოსმალეთის იმპერიის დაქვემდებარებულ სახელმწიფოებში
პედაგოგი: ნინო სალია 

9159384