მოცემული კურსის ფარგლებში, სტუდენტი გაიცნობს XIX საუკუნის დასასრულისა და XX საუკუნის დასაწყისის ესპანეთის ლიტერატურას.

ამ მიზნის მისაღწევად კურსის განმავლობაში განხილული იქნება მოცემული პერიოდის მთავარი ლიტერატურული მიმდინარეობები და სკოლები, სოციალურ-კულტურული გარემო, ექსისტენციალისტური ფილოსოფიის ავტორებისა და სხვა მნიშვნელოვანი მწერლების შემოქმედება. კურსი ასევე მოიცავს სხვადასხვა ნაწარმოების წაკითხვა-ანალიზს.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტმა სიღრმისეული ცონდა მიიღოს ანტიკური პერიოდის გამოჩენილი ადამიანების შესახებ. განსხვავებულ ჭრილში დაინახოს მათ მიერ გატარებული სოციაულურ-პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო რეფორმები. სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტმა სიღრმისეული ცონდა მიიღოს ანტიკური პერიოდის გამოჩენილი ადამიანების შესახებ. განსხვავებულ ჭრილში დაინახოს მათ მიერ გატარებული სოციაულურ-პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო რეფორმები. 

შესავალი დასაქმებულების და უმაღლესი მენეჯმენტის კომპენსაციების დაგეგმვაში, რომელიც დაეხმარება მსმენელებს პრაქტიკული ნაბიჯები გადადგან ორგანიზაციული მოწყობის სრულყოფის თვალსაზრისით.

კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს ცოდნა საქართველოს ტერიტორიაზე გვიანბრინჯაოს ხანაში გავრცელებული კულტურების შესახებ. ამ კურსის საშუალებით სტუდენტები შეისწავლიან აღნიშნულ კულტურათა გავრცელების საზღვრებს და  ქრონოლოგიურ ჩარჩოებს. ასევე გაიგებენ რა ტიპის იარაღს ან ჭურჭელს იყენებდნენ იმ დროს ადამიანები, როგორ სახლებში ცხოვრობდნენ, რა წეს-ჩვეულებები ჰქონდათ და ასე შემდეგ. 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის წერილები ძალიან მნიშვნელოვანია მწერლის საზოგადოებრივი და ბიოგრაფიული ცხოვრების სრულყოფილი შესწავლისათვის. კურსი გვაძლევს საშუალებას დეტალურად გავეცნოთ ნ. ბარათაშვილის როგორც პირად, ისე სამსახურეობრივ ეპისტოლეებს. 

რუსული ენის პროფესიული გამოყენების კურსის მიზანი არის, რუსული ენის უნარ-ჩვევების დახვეწა და გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში.

კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს ცოდნა საქართველოს არქეოლოგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პერიოდის - ბრინჯაოს ეპოქის, მისი ცალკეული ეტაპების (ადრე, შუა და გვიან ბრინჯაო-ადრე რკინის ხანა) და ამ პერიოდში არსებული კულტურებისა და მისი წამყვანი ძეგლების შესახებ.

სტუდენტები შეძლებენ გამოიყენონ მიღებული ცოდნა ბრინჯაოს ეპოქის სხვადასხვა ეტაპებისათვის დამახასიათებელი ძეგლების აღწერის, იდენტიფიცირების და გაანალიზების პროცესში. 

კურსი ეხება სიტყვაკაზმული მწერლობის გამომხატველობით საშუალებებს. მისი მიზანია, სტუდენტებს გააცნოს თითოეული ტროპული მეტყველების სახე და მათი კონტექსტური მნიშვნელობა ტექსტებში.

სასწავლო კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს ძირითადი კატეგორიები, რომელთა შესახებ მეცნიერული ცოდნის ჩამოყალიბება საფუძვლად დაედო კულტურის შემსწავლელ მეცნიერებათა ჩამოყალიბებასა და მათი ურთიერთმიმართების განსაზღვრას; კულტურის მეცნიერებებში არსებული უმთავრესი სკოლები და მათ წარმომადგენელთა შეხედულებები; აჩვენოს კულტურის ფენომენის ინტერდისციპლინური შესწავლის აუცილებლობა, საკვლევ საკითხთა აქტუალურობა და მათი კავშირი თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან.

თარგმანის კრიტიკის თეორია და პრაქტიკა ევროპასა და საქართველოში - ისტორიული განვითარება და თანამედროვე ტენდენციები.

ცოდნა ლექსიკური ერთეულების სპეციფიკური თვისებებისა და მახასიათებლების, იტალიური ენის ლექსიკურ–ფრაზეოლოგიური ფონდის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ძირითადი ტენდენციების შესახებ; ცოდნა ლექსიკოგრაფიის რაობის, ლექსიკონების ტიპების და მათში ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ.

   Home reading is a series of lectures dedicated to modern or classic books and authors of the English language. It helps students to practice fluency, analytical thinking, build confidence in the English language, learn how to work on the English texts, and acquire all the skills important for understanding and analyzing English texts. 

Throughout the course, the important works of Oscar Wilde will be discussed. The main focus will be on the analysis of the following short stories: Happy Prince; Nightingale and the rose; Selfish Giant; Devoted Friend; The Remarkable Rocket; The Young Prince; The Birthday of the infanta; An important emphasis will be put on the vocabulary component. New vocabulary items will be acquired and practised throughout the sessions. Apart from that students will practice their reading skills in the context of various topics.