სასწავლო კურსის ფარგლებში დოქტორანტები შეისწავლიან საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითად პრინციპებს, ბოლონიის პროცესის, საქართველოს კანონმდებლობისა და სააკრედიტაციო მოთხოვნების შესაბამისად, გაეცნობიან ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე პროცესებს, და გამოიმუშავებენ სილაბუსის წერისა და შეფასების, სამივე საფეხურის, პროფესიული უმაღლესი, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და შეფასების უნარს.

კურსი განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

8740808