მოამზადოს  მომავალი  ჟურნალისტები  საინფორმაციო პროფილის  ინტერნეტ–საიტების  შექმნისა და  რედაქტირებისათვის,  შეასწავლოს  მათ  ინტერნეტ–ჟურნალისტიკაში  მუშაობის მეთოდები,  გლობალურ  ქსელში  მომუშავე  საინფორმაციო  პროექტების  შექმნის  მეთოდები და  ახალი  ტიპის  მასობრივი  საინფორმაციო  საშუალებების  მუშაობის  სპეციფიკა.

მოამზადოს  მომავალი  ჟურნალისტები  საინფორმაციო პროფილის  ინტერნეტ–საიტების  შექმნისა და  რედაქტირებისათვის,  შეასწავლოს  მათ  ინტერნეტ–ჟურნალისტიკაში  მუშაობის მეთოდები,  გლობალურ  ქსელში  მომუშავე  საინფორმაციო  პროექტების  შექმნის  მეთოდები და  ახალი  ტიპის  მასობრივი  საინფორმაციო  საშუალებების  მუშაობის  სპეციფიკა.

                                                        

კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ინტეგრირებული მარკეტინგ კომუნიკაციების ძირითადი პრინციპები და ასევე შეასწავლოს მარკეტინგ კომუნიკაციების მთავარი კომპონენტები. მოცემული სასწავლო კურსი გამიზნულია სტუდენტებისთვის მარკეტინგის პრინციპებს, რეკლამის, პიარისა და შესასწავლად. აღნიშნული კურსი წარმოადგენს ლექცია-სემინარის ნაზავს, რაც გულისხმობს კურსის ინტერაქიულობას სადაც აუცილებელია სტუდენტის აქტიური ჩაბმულობა ლექციის მსვლელობაში. სტუდენტები გაეცნობიან პოპულარულ, პროფესიულ და აკადემიურ ლიტერატურას და მიიღებენ პრაქტიკულ ცოდნასა და გამოცდილებას. ყოველ შეხვედრაზე სტუდენტებს მიეცემათ საკლასო სამუშაო რაც ითვალისწინებს როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფური მუშაობის ელემენტებს.

სამაუწყებლო პროდიუსინგი_MA_ნინო მახვილაძე

მედია და ადამიანის უფლებები ( მაგისტრატურა)