• კურსის მიზანია ბეჭდურ მედიაში გაძლიერებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და ჟურნალის დამოუკიდებლად წარმოების ეტაპების შესწავლა.
  • კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს აქვს პრაქტიკული მუშაობის ყველა უნარ-ჩვევა; მას შეუძლია თავად განსაზღვროს სარედაქციო პოლიტიკა, აცნობიერებს მედიის როლს თანამედროვე საზოგადოებაში.

  • სტუდენტი ლექცია–სემინარებზე მიღებული ცოდნით ფლობს  ბეჭდური მედიის  სპეციფიკას, რესპონდენტებთან მუშაობის მეთოდებს, გაზეთის და ჟურნალის წარმოების პრაქტიკულ უნარებს.

  • კურსი ითვალისწინებს სტუდენტების გასვლას პრაქტიკაზე სხვადასხვა რეგიონში, სადაც ისინი სრულიად უცხო გარემოში ეცნობიან  კუთხის სპეციფიკას, მოიძიებენ თემებს, პრობლემებს, წყაროებს, თავადვე გეგმავენ ჟურნალის მასალებს და მუშაობენ ჟურნალის გამოცემისთვის.