კურსის მიზანია, სტუდენტებმა შეისწავლონ ქართული ენის კომუნიკაციური გრამატიკის საბაზისო საკითხები შემდგომში მისი პრაქტიკულად გამოყენების მიზნით.

კურსის მიზანია, სტუდენტებმა შეისწავლონ ქართული ენის კომუნიკაციური გრამატიკის საბაზისო საკითხები შემდგომში მისი პრაქტიკულად გამოყენების მიზნით განსხვავებულ, მარტივ საკომუნიკაციო ამოცანათა   წარმატებით დასაძლევად  (მათი ენობრივი კომპეტენციის ფარგლებში).   

        კურსის მიზანია ენობრივი საკომუნიკაციო და კოგნიტურ-აკადემიური კომპეტენციების განვითარება (წერის მიმართულებით),  ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლება (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა);

          სტუდენტი შეიძენს ლექსიკური მარაგის თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა (თუმცა, შეზღუდულ) თემატიკაზე ქართულენოვანი  ტექსტების წერილობითი პროდუცირებისათვის.

11739320