ტარიელ ლომიას სასემინარო ჯგუფები

კურსის მიზანია სტუდენტებისთვის დარგობრივი მიმართულებით აკადემიური წერის  და აზროვნების უნარ-ჩვევების განვითარება  მათი აკადემიური ინტერესის სფეროში არსებული საიმედო და მიზანშეწონილი წყაროების  გამოყენებით, რის საფუძველზეც ისინი შეძლებენ სამაგისტრო და სხვა სახის კვლევითი ნაშრომების  შესრულებას შესაბამისი აკადემიური სტანდარტების დაცვით.