კურსის მიზანია მომავალ მასწვალებლებს და განათლების სფეროს მუშაკებს გააცნოს და შეასწავლოს სხვადასხვა მულტიმედია საშუალებების გამოყენება სწავლება-სწავლის პროცესში. კურსის დიდი ნაწილი ეთმობა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების(ისტ) შესწავლასა და გამოყენებას საგანმანათლებლო მიზნებისთვის.
8208856